Pomoce naukowe

Polskie badania nad dzwonami oraz ludwisarstwem zbyt często negatywnie wyróżnia duża rozbieżność metodologiczna zarówno publikacji, jak i dokumentacji ewidencyjnej. W praktyce często napotyka się na rozbieżności oraz sprzeczności wyników badań zebranych w obrębie nawet pojedynczego dzieła lub poszczególnego zasobu danych. Dzieje się tak z różnych powodów, z których jako pierwsze wskazać należy brak ogólnie przyjętych oraz konsekwentnie stosowanych standardów badawczych i terminologii, która opisuje przedmiot badań.

Dlatego tak ważne jest opracowanie praktycznych słowników, które przede wszystkim mogłyby być używane do znormalizowanego ewidencjonowania i opisu dzwonów. Słowniki te wspomogą odczytanie najpełniejszego kontekstu instrumentów badanych in situ. Służyć też będą tworzeniu opisów ich współczesnych i dawnych wizerunków zachowanych w literaturze, archiwaliach, dziełach sztuk pięknych oraz wytworach rzemiosła artystycznego.

Za osobne, równie użyteczne pomoce naukowe uznajemy jak najszerzej ujętą bibliografię piśmiennictwa poświęconego dzwonom, w tym informacje na ich temat publikowane w Internecie, a także wszelkie dotyczące ich multimedia.