Kodeks etyki

W realizowanym projekcie przyjęta została zasada stosowania norm etycznych obowiązujących przy prowadzeniu badań naukowych i publikowaniu ich wyników. Za ich podstawę uznano Kodeks Etyki Pracownika Naukowego opracowany przez komisję do spraw etyki w nauce działającą przy Polskiej Akademii Nauk.

W zakresie opieki nad zbytkami będziemy się kierować zawartymi w Kodeksie Etyki Konserwatora Dzieł Sztuki przyjętego przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków