Standardy

Standardy i procedury badawcze wypracowane zostały na podstawie doświadczenia zawodowego uczestników projektu przy równoczesnym uwzględnieniu dobrych praktyk stosowanych w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich, muzeach, urzędach ochrony i dokumentacji zabytków, a także przez poszczególnych badaczy dzwonów w przeszłości oraz obecnie.

Za najważniejszą należy uznać zasadę primum non nocere, która w przypadku dzwonów kładzie maksymalny wysiłek na ochronę i poprawę stanu zachowania instrumentów po ich przebadaniu.

Postulowane jest wypracowanie standardów:

  • opisu dzwonu oraz zespołu dzwonowego;
  • stosowania ujednoliconej terminologii;
  • dokumentacji wizualnej i fonicznej;
  • użytkowania;
  • czyszczenia i wstępnego zabezpieczenia konserwatorskiego;
  • konserwacji;
  • opieki prawnej.

Powyższe standardy będą stopniowo przygotowywane, publikowane i wdrażane w czasie realizacji projektu.