Warsztaty Kampanologiczne

Zielona Góra Anno Domini 2022

Zapraszamy do udziału w spotkaniu poświęconemu problematyce ochrony zabytkowych dzwonów. Podpisane przez wiele osób „Memorandum Kampanologiczne Anno Domini 2017” pod egidą Instytutu Sztuki PAN wciąż zobowiązuje do tego, by spełniać zawarte w nim postulaty.

Naszą intencją jest poszerzanie środowiska kampanologicznego oraz zebranie doświadczeń różnych osób i instytucji, dla których dzwony są istotnym składnikiem dziedzictwa kulturowego Polski.

Ochrona zabytkowych dzwonów w Polsce pomimo wielu podjętych przedsięwzięć ciągle pozostaje poważnym wyzwaniem. Konieczność badań, jakość dokumentacji konserwatorskiej, rozwój praktyk ewidencyjnych i konserwatorskich, reagowanie na zagrożenia, wymiana doświadczeń – to tylko niektóre środki rozwiązania tego ważkiego problemu. Fakt, że mimo ogromnych strat wojennych nie wykonano w Polsce od 1945 roku pełnej inwentaryzacji dzwonów, ukazuje skalę problemu. Sytuację pogarszają liczne uszkodzenia dzwonów związane z ich użytkowaniem lub utrata ich wartości na skutek złych praktyk renowacyjnych.

Niestety nadal dochodzi do procederu przelewania instrumentów historycznych. Przewidujemy także, że w najbliższych latach nastąpi wzrost działań ukierunkowanych na prace konserwatorskie przy dzwonach. Wszystko to wywołuje konieczność podjęcia rzeczowej dyskusji nad przyszłymi działaniami, które mogłyby poprawiać istniejącą sytuację, w której znalazły się zabytkowe dzwony.

Wydaje się niezbędnym ustalenie przez środowisko kampanologiczne podstawowego zakresu wskazówek, zaleceń, wymagań przy prowadzeniu tego typu działań. Mamy nadzieję, ze tym spotkaniem rozpoczniemy tworzenie standardów prac renowacyjnych/konserwatorskich przy zespołach dzwonowych.

Biorąc pod uwagę doświadczenia innych krajów oraz przykłady właściwych działań w Polsce, grupa naukowa skupiona wokół portalu Ludwisarstwo.pl prowadzonego przez Societas Campanologica przy współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zaprasza Państwa do udziału w dyskusji w ramach rzeczonego spotkania.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich, dla których dzwony pozostają istotnym elementem zarówno badań naukowych, jak też przedmiotem opieki w ramach ich użytkowania. Zapraszamy wojewódzkich konserwatorów zabytków, konserwatorów diecezjalnych, specjalistów z zakresu konserwacji metalu i zegarów, przedstawicieli firm konserwatorskich, badaczy i naukowców. Zależy nam, by uczestnicy spotkania odnieśli się do konkretnych zagadnień przedstawionych w kilku wystąpieniach poświęconych problematyce konserwacji i użytkowania dzwonów. Chcielibyśmy poprzez dyskusję wspólnie sformułować główne założenia dla prac konserwacyjnych i renowacyjnych prowadzonych przy dzwonach i zespołach dzwonowych.

W związku z powyższym czekamy na zgłoszenia 20-25 minutowych referatów, chęci wzięcia udziału w panelu poświeconemu konserwacji dzwonów w roli słuchaczy i dyskutantów. Zachęcamy także Państwa do prezentacji dotychczasowych doświadczeń i dokonań na polu konserwacji dzwonów (m. in. w formie eksponowanych na seminarium plansz, krótkich form multimedialnych, wystaw fotograficznych itp.).

Termin spotkania:

5 października wieczorem – spotkanie uczestników?

6 października 2022 roku – wystąpienia i dyskusja

7 października 2022 roku – objazd terenowy

Miejsce:

Uniwersytet Zielonogórski, Rektorat, ul. Licealna 9 (Stare Miasto).

Organizatorzy:

Grono naukowców związanych z portalem Ludwisarstwo.pl przy współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutem Sztuki PAN, Societas Campanologica.

Udział w seminarium: wydarzenie będzie odbywało się na terenie Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, Zielona Góra. 5 października wieczorem zapraszamy na spotkanie integracyjne. 6 października odbędą się obrady zakończone kolacją. 7 października zapraszamy do udziału w warsztatach terenowych przy obiektach zabytkowych na województwa lubuskiego.

Rejestracja: Osoby chętne do udziału powinny przesłać zgłoszenie do 15 lipca 2022 roku na adres mailowy: [email protected], [email protected]

W zgłoszeniu uprzejmie prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, stopień naukowy, afiliację, kontakt (tel., adres e-mail) oraz informację o chęci udziału w objeździe terenowym podczas drugiego dnia spotkania.

Szczegółowy program seminarium prześlemy najpóźniej w pierwszym tygodniu września 2022 roku.

Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Piotr Jamski, Tomasz Łuczak, Marceli Tureczek – Ludwisarstwo.pl